Mongstad Tavleteknikk AS

Salgs – og leveringsbetingelser

Generelt

Dette dokumentet inneholder standard salgs- og leveringsvilkår (”Standardvilkårene”) som skal gjelde for enhver leveranseavtale mellom Mongstad TavleTeknikk AS (”Leverandøren”) og en bestiller (”Kunden”). Leverandøren og Kunden omtales også hver for seg som ”Part” og i fellesskap som ”Partene”.

Disse Standardvilkårene gjelder i tillegg til de vilkår som avtales særskilt mellom Partene ved hver bestilling. I den grad det er konflikt mellom avtaledokumentene skal de spesielle vilkår som fremgår av den enkelte bestilling ha forrang fremfor disse Standardvilkårene.

Kundens medvirkningsplikt

Kunden plikter samvittighetsfullt og uten opphold å yte slik medvirkning som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine plikter. Medvirkningsplikten kan utdypes nærmere I den enkelte leveranseavtale. Dersom annet ikke er avtalt, skal Kunden legge forholdene til rette for Leverandørens utførelse av leveransen og ellers lede det samarbeid som er nødvendig for at leveransen kan gjennomføres innenfor de avtalte tidsrammer og med den avtalte kvalitet og omfang. Kunden har ansvaret for produkter og data fra tredjepart, herunder at Kunden inngår nødvendige avtaler med slik tredjepart.

Hvis det er avtalt eller underforstått at Kunden skal utføre bestemte oppgaver eller tjenester, og Kunden ikke gjør dette til rett tid, skal Leverandørens avtaleplikter suspenderes i den grad Leverandøren med rimelighet vurderer at disse avhenger av Kundens innsats. Tilsvarende gjelder der oppfyllelsen av Leverandørens avtaleplikter hindres eller forvanskes av Kunden eller noen eller noe Kunden svarer for. Suspensjonen skal stå i rimelig forhold til den forsinkelsen eller hindringen Kunden svarer for. Kunden skal dekke eventuelle

ekstrakostnader, heftelser eller utgifter som Leverandøren pådrar seg på grunn av forsinkelsen/hindringen og/eller utsettelsen hos Leverandøren.

Partsrepresentanter

Leverandøren og Kunden skal for den enkelte leveranse oppnevne hver sin representant (”Partsrepresentanten”) som skal administrere og følge opp Partens rettigheter og plikter etter avtalen. Partsrepresentanten kan utskiftes med 3 dagers skriftlig varsel til den annen Part. Partene skal så langt det lar seg gjøre benytte skriftlig kommunikasjon vedrørende leveranseavtalen. Epost aksepteres av Partene som skriftlig kommunikasjonsmiddel.

Endringer

Dersom det i løpende kontraktsforhold oppstår endringer eller behov for endringer som vil påvirke innholdet i eller omfanget av Leverandørens avtaleplikter, skal Kunden gjennom sin Partsrepresentant skriftlig be Leverandøren om slik endring. Dokumentet betegnes som ”Endringsordre”. Leverandøren skal innen rimelig tid fra mottak av en slik forespørsel skriftlig informere Kunden om hvorvidt den forespurte endringen er akseptert. I den forbindelse skal Leverandøren også presisere hvilke konsekvenser endringen vil få for vederlag, tidsplaner, servicenivå etc. De konsekvensene som Leverandøren angir, skal anses akseptert av Kunden og Partenes avtale skal anses endret i henhold til dette, med mindre Kunden innen 10 dager fra Leverandøren gir melding om konsekvensene av en forespurt endring skriftlig informerer om at endringen likevel ikke ønskes. Leverandøren skal under ingen Standard salgs- og leveringsbetingelser omstendighet være forpliktet til å utføre en endring med mindre det foreligger full enighet både om endringen og dens konsekvenser for Partenes avtalte plikter.
Kunden har likevel ikke rett til å foreskrive endringer som samlet sett går utover hva partene med rimelighet kunne regne med da bestillingen ble levert.

Tredjepartsytelser

Leverandøren skal ikke ha ansvar for levering, formidling eller installasjon av utstyr, produkter eller tjenester fra tredjepart (”Tredjepartsytelser”), selv om slike Tredjepartsytelser utgjør en nødvendig forutsetning for at Leverandørens ytelser skal fungere som avtalt, med mindre det eksplisitt følger av bestilling og ordrebekreftelse.

Kunden har selv risikoen for at Tredjepartsytelser som Kunden baserer seg på er egnet for samvirke med Leverandørens ytelser, med mindre noe annet eksplisitt følger av Partenes tjeneste/leveranseavtale. Kunden aksepterer at Leverandøren ikke kan videreføre annet enn standard garanti for tredjepartsytelser. Kunden aksepterer at Kunden plikter å inngå de nødvendige avtaler om disposisjonsrett direkte med tredjepart som har de nødvendige rettigheter til Tredjepartsytelser, herunder bl.a. lisensavtaler for programvare og/eller databaser.

Konfidensiell informasjon

Kunden plikter å bevare taushet om og hindre at andre får kjennskap til Konfidensiell informasjon som Kunden får rede på fra Leverandøren i forbindelse med Partenes avtaleforhold. Som ”Konfidensiell informasjon” regnes i denne forbindelse enhver opplysning som ikke etter sakens natur er ment å bli brakt videre til tredjemann og som ikke allerede er offentlig kjent. Taushetsplikten kan utdypes nærmere i den enkelte leveranseavtale.

Forsikringsplikt

Kunden plikter å holde forsvarlig forsikret utstyr, programvare, dokumentasjon etc. som tilhører Leverandøren, men som Kunden har i sin besittelse/sitt driftsmiljø som ledd I Leverandørens ytelse til Kunden.

Betaling

Kunden skal innen forfall betale avtalt vederlag for Leverandørens leveranse. I tillegg skal Kunden dekke alle Leverandørens utgifter, samt enhver skatt, toll og avgift som påløper, som følge av leveransen. Betalingsbetingelser er 30 dager. Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre relevante avgifter. Dersom Leverandøren må foreta innkjøp av produkter/tjenester i fremmed valuta som del av sin leveranse til Kunden, vil valutakurs på faktureringstiden for Leverandøren benyttes.

Leveringsbetingelser er FCA Mongstad (Incoterms 2010). Leverandørens ordinære timesats gjelder for bistand utført mellom kl. 08-16 på virkedager, og bistand mellom kl. 16-20 på virkedager medfører et tillegg på 50 % av Leverandørens ordinære timesats, og bistand mellom kl. 20-08 på virkedager, lørdager, søndager, julaften, nyttårsaften eller på offentlig høytidsdager medfører et tillegg på 100 % Leverandørens ordinære timesats.

Leverandøren kan fakturere to ganger per måned for levering av tjenester. For faste ytelser fra Leverandøren kan Leverandøren fakturere Kunden forskuddsvis (månedlig dersom Standard salgs- og leveringsbetingelser kvartalsvis, halvårlig eller årlig ikke er avtalt). Leverandøren har salgspant i utstyret inntil hele kontraktssummen inkludert mva. er betalt.

Prisendringer

Dersom det etter inngåelsen av leveranseavtalen blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter som påvirker Leverandørens kostnader, kan Leverandøren uten forhåndsvarsel videreføre slike kostnader fra samme tid som slik kostnad påvirker Leverandørens kostnader. Leverandøren kan i tillegg uten forhåndsvarsel utføre årlig prisregulering med virkning fra og med 1. januar kommende år med det høyeste av 2 % eller siste års endring I konsumprisindeksen (KPI) eller konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor. Andre prisendringer skal varsles skriftlig, og slike prisendringer kan først iverksettes 14 dager etter at varslet er sendt.

Disposisjonsrett til Leverandørens produkter mv.

Leverandøren har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til Leverandørens egenutviklede produkter, herunder dataprogrammer og databaser utviklet av Leverandøren. På vilkår som angitt i leveranseavtalen (Leverandørens Sluttbrukeravtale dersom særskilt avtale ikke er inngått) overdrar Leverandøren til Kunden en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar disposisjonsrett til Leverandørens egenutviklede produkter. Dersom annet ikke fremgår av leveranseavtalen, vil slik disposisjonsrett være begrenset til en sluttbruker hos Kunden for den perioden (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig) og de av Leverandørens produkter som forhåndsfakturert bruksrett (lisens i form av innbetalt Vedlikeholdsavgift til Leverandøren) er betalt for av Kunden. Kunden har ikke rett til å endre
Leverandørens database eller la tredjeparts applikasjoner aksessere Leverandørens
database.

Kunden får eiendomsrett til utstyr levert fra Leverandøren fra den dagen Leverandøren har mottatt fullstendig betaling for slikt utstyr. Risiko for uhell/skade på utstyr og/eller produkter fra Leverandøren går over fra Leverandøren til Kunden ved overlevering uavhengig av betalingstidspunkt.

Rettigheter til data fra Kunden

Kunden har eiendomsrett til data som Kunden har lagt inn i Leverandørens produkter. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering av data og all data Kunden selv legger inn I Produktene samt måten Kunden bruker slike data på.

Reklamasjon, mislighold og sanksjoner

Leverandørens ansvar og Kundens beføyelser ved mislighold fra Leverandørens side skal være som følger: Leverandørens erstatningsansvar for skade eller tap gjelder i 12 måneder etter levering, uansett årsak og saksgrunnlag og uansett om det dreier seg om kontraktsbrudd eller skadevoldende handling, skal ansvaret være begrenset til Kundens direkte tap. Den totale erstatning skal ikke overstige det beløp Kunden har betalt Leverandøren under den leveranseavtalen (Avropet) tapet eller skaden er relatert til. Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for å betale oppreisning (for tort og svie) eller å dekke Indirekte tap. Som ”Indirekte tap” regnes i denne forbindelse blant annet avbruddstap og annet avsavnstap, svikt i forventet innsparing, tap av inntjening eller overskudd, tap av data, tap av datatid, følgeskade, driftstap, transaksjonstap, tap lidt av tredjemann, tap som følge av
Standard salgs- og leveringsbetingelser at avtale med tredjemann bortfaller eller endres samt andre kommersielle eller økonomiske tap. Avgrensningen mot indirekte tap gjelder også hvor Leverandøren er blitt gjort oppmerksom på at slikt tap eller slik skade kan oppstå. Leverandøren skal ikke under noen
omstendighet ha ansvar for å reparere skade på, erstatte eller gjenopprette programvare eller datafiler.

Ansvaret bortfaller hvis:

a) Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
b) Varen er skadet som følge av ukyndig behandling eller manglende vedlikehold.
c) Varen er skadet på grunn av feilaktig montering eller brudd på offentlige bestemmelser.
d) Arbeid er utført på varen etter tredjeparts spesifikasjon uten at garantiansvar er akseptert
opprettholdt av selger.

Garantien omfatter ikke slitasje etter normal bruk eller bruk som ikke var forutsatt ved
avtalens inngåelse. Kunden taper sin rett til å gjøre ansvar/sanksjoner gjeldende mot Leverandøren under en inngått leveranseavtale dersom skriftlig, spesifisert reklamasjon ikke er mottatt hos
Leverandøren innen ti dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet.

Force majeure

Dersom gjennomføringen av Partenes avtale hindres eller vesentlig forvanskes av et forhold utenfor partenes eller underleverandørs kontroll eller som etter alminnelig norsk rett regnes som force majeure, skal Partenes avtaleplikter suspenderes i den utstrekning og for den tid de hindres. En Part som rammes av et slikt forhold skal uten opphold varsle den annen part om at force majeure anses å ha inntruffet.

Overdragelse

Leverandøren kan overdra sine rettigheter og/eller plikter etter en inngått leveranseavtale helt eller delvis til tredjepart. Ved slik overdragelse skal Kunden gis skriftlig varsel. Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter under en leveranseavtale uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.

Konflikter

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kunden og Leverandøren knyttet til en leveranseavtale skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Bergen tingrett.